Wangfujing Corner

“...anchoring the address..."

  ̌